top of page

Bibliamagyarázat kávé mellé 3 percbenRóma 15,1-12


Jegyzetek a mai igéhez:


- Pál a Római levélben itt utoljára hivatkozik a keresztyének közötti egységre. Sok mindent elmond, miért is legyenek egyek zsidók és pogányok a gyülekezetben, aminek a summáját talán a legkifejezőbben így lehet megfogalmazni: sokféle különbség lehetséges keresztyének között egy gyülekezetben, de egy a Krisztus; és az egység kötelékének a szorosan tartása nem más, mint a Krisztushoz való közös lojalitásunk, elkötelezettségünk jele! Ez számomra ma azt jelenti, hogy az, ahogy a gyülekezetben hozzáállok a többi, bár lehet, hogy más hátterű, más kegyességű, mégis élő hitű, újjászületett keresztyénhez, az arról beszél, hogy milyen az elkötelezettségem Jézus Krisztus iránt.

- Természetes, hogy mindenkihez nem lehetek közel. Viszont a fentiek legalább két fontos tényre hívják fel a figyelmet: a/ nem lehetek mindenkihez a közel a gyülekezetben; de a szívem ajtaja legyen mindig nyitva feléjük! b/ A közeliek között is vannak még közelibbek, akikkel nagyon könnyen alkothatunk zárt csoportot. Ezek azok a "klikkek" a gyülekezeteken belül, amik ha vannak, az nagyon szomorú jelenség. Saját kör, saját belső normákkal, és meglehetős zártsággal. Ha zárt a szíved a többiekre, vajon mennyire lehet az egészséges értelemben nyitott arra az Úrra, akinek igéjében ma ezt olvastuk: "Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan a Krisztus is befogadott titeket az Isten dicsőségére"? (7)

- A legtöbbször észre sem vesszük, hogy a szívünk a klikkesedés börtönének a foglya lett. Mert mi a köreinkhez tartozókban bízunk, őket ajánljuk, a többiek pedig futottak még - ahogy ma mondják. Gondoljunk az előző napok egyikén megfogalmazottakra: vajon nem ütközik az ember imádsága ilyen esetekben akadályba? Ha nem, az is jel! Jele annak, hogy valami elromlott az egyházképed kapcsán. A hívők gyülekezete Krisztusban egy test! Vajon annak látod-e?

- S hogy a Krisztusban való egység ne valami páli legenda legyen, az Ószövetségből hoz az apostol utalásokat, láttatva, hogy Krisztus nem csak a zsidókért, de a pogányokért is meghalt. A teljes világért! Hogy mindenkinek öröme és reménysége legyen Őbenne! Csakúgy, ahogy maga el is mondta a János 3,16-ban: "Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen." Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus inkluzív Megváltó, ezért az ő egyházának sem szabad exkluzívnak lenni, inkább inkluzívnak, befogadónak, minden ember irányába! Különösen is érvényes ez azokra, akik "testvéreink a hitben" (Galata 6,10).

A Kalauzban a mai szakaszhoz tartozó 13. verset holnap külön magyarázzuk!


Áldott napot kívánok!Mai igeszakaszunk:


1Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. 2Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. 3Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan meg van írva: „A te gyalázóid gyalázásai énreám hullottak.” 4Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. 5A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 6hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.

7Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. 8Mert mondom: Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. 9A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan meg van írva: „Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek.” 10Ezt is mondja: „Örüljetek, népek, az ő népével együtt.” 11És ezt is: „Dicsérjétek, ti népek mind, az Urat, és dicsőítse őt minden nép.” 12Ézsaiás pedig így szól: „Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik: benne reménykednek a népek.”

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page