top of page

Bibliamagyarázat kávé mellé 3 percbenRóma 16,17-27


Jegyzetek a mai igéhez:


- a Római levél utolsó bekezdéseit olvastuk. A személyes köszöntések előtt elhangzik Pál utolsó intése a római testvérekhez, amely egy fontos dolgot előre sejtet. Nevezetesen, hogy a problémák, amelyekre Pál utal, egyértelmű, hogy ott, akkor még nem kialakult, hanem a felszín alatt kialakulóban levő problémák voltak, amelyek, ha nem vigyáznak az ottaniak, akkor hamarosan akár nagy bajok forrásaivá válhatnak. Pál itt azt fejezi ki, hogy a római testvérek készek és képesek arra, hogy szembenézzenek a szakadásokat és botránkozásokat okozókkal, akiknek szép a szavuk, de amely szavakat minden mozdulásuk megcáfol, hiszen ékesszólásuk mögött tisztátalan, önző szándék és zavarkeltés lapul. Pál bölcs pásztor. Tudta, hogy a megelőzés sokkal könnyebb, mint a kúra, ha már a probléma felütötte a fejét valahol. Gyakran egy-egy gyülekezetben, akár egy-egy társadalomban is, ha megengedik, hogy egy helyzet elmérgesedjen, mert senkinek sincs bátorsága szembeszállni vele; s ha a helyzet fokozódik, majd eszkalálódik, onnantól sokkal nehezebb kezelni, mintha az elején tették volna azt. Pál az utóbbira törekszik. Egy lelkipásztor, aki - a technikai világ ellenére - tudatosan jegyzetelésre tanította a gyülekezetét, mindig ezt mondta: "Készítsetek jegyzeteket! Mert ha ma nem is problémátok, kérdésetek az, ami elhangzik, holnap már az lehet! S akkor a jegyzetetek erről az igéről majd fontossá válik a számotokra!" Isten igéjét hajlamosak vagyunk akkor falni igazán, ha már "ég a ház". Jobb úgy, és annyira elcsendesedni naponta, hogy az Úr azt is előre a szívedbe véshesse, amire holnap lesz majd szükséged, hogy a tűz fellángolását előre meg tudd akadályozni!

- A lehetséges bajkeverők kétféle típusát nevezi meg az apostol:

a/ egyrészt azok, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a testvérek között. A gyülekezet békességét megzavaró embereknek az ítélő Isten előtt kell felelniük, aki az Egyház feje, őrizője, pásztora. Mivel lehet szakadásokat, botránkozásokat okozni? Azt gondolom, hogy a lista, ha megpróbálkoznánk felállítani, szinte végtelen lenne. Önzéssel, versengéssel, magunk, és a magunk szolgálatának mindenek fölé emelésével, a vezetés iránti folyamatos engedetlenséggel, törvényeskedéssel, fontoskodással, ítélkezéssel, pletykálkodással, szent álcába, jóindulatba, ügyféltésbe bújtatott karaktergyilkossággal, és ezek csak a nyilvánvaló bűnök. Igen súlyos az ítélet ezek felett! A gyülekezet egy test. A Krisztus teste. Aki bármivel szakadást és botránkozást okoz, beteggé teszi a Krisztus testét! Ne legyünk az ördög eszközei, és ne engedjünk másokat sem azzá válni a gyülekezetben!

b/ Másrészt azokról beszél Pál, akik akadályává válnak mások megtérésének. Akik nem a Krisztusnak szolgálnak. Azaz másokat nem Krisztushoz vezetnek, a Krisztusban elkötelezett keresztyéneket nem táplálják, és nem tudják felkészíteni a szolgálat végzésére. Az ókorban ezeknek az embereknek a szándékai jobban kivehetők voltak, és tudatosak is. Ma azt kell elhinnünk, hogy ezek nem olyan dolgok, mint egy szemből jövő ökölcsapás. Mert az elől ki lehet térni. Ezek sokszor a legjobb indulatú próbálkozások a szolgálatra. Mégis mi hiányozhat akkor? Hiányozhat a megtérés, az újjászületés a szolgálat mögül. Hiányozhat így a Lélek, aki ha nincsen benne a törekvésekben, minden megmarad emberi szinteken, és valós változások nem történnek. Sokan a legjobb szándékkal próbálják tenni, amit tudnak, mégis súlytalanná teszik az evangéliumot, mert nincs semmi lelki abban, amit tesznek. Ezzel akadályává válnak annak, hogy mások odataláljanak Jézus Krisztushoz. Ezért mondta Jakab apostol: "Ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük" (Jak 3,1). Szolgálók! Akadályai, vagy útkészítői vagytok a Krisztusnak mások felé?

- A végére két érdekes kifejezés a szövegből: az egyik a chrestologia. A görög gondolkodásban a chrestologos az az ember volt, akinek a szavai egészségesek voltak, de a cselekedetei betegek. Olyan ember az ilyen, akinek kegyes szólamai vannak, ismeri a keresztyén frazeológiát, de a valós hatása a többiekre rossz, rossz irányba megy, és befolyásolja azokat is, akik jól kívánnák szolgálni Jézus Krisztust. Mindezt pedig nem direkt módon, hanem úgy, hogy az alig észrevehető, de egy idő után látható, hogy a hitet nem építi, hanem rombolja. A másik kifejezés az akeraios szó, amely szó szerint ezt jelenti: rosszal nem szennyezett (rosszra képtelen). A nem vizezett borra és a nem vizezett tejre mondták ezt az ókorban. Ez valami olyasmit ír le itt a Római levél végén, amely sokat mond, hiszen ez valami olyat ábrázol ki, amely teljesen tiszta mindenféle romlottságtól. Ez a keresztyén ember életprogramja: tökéletlenségében is törekvés a tisztaságra, romlatlanságra! Mennyire vizezett bor az én életem?


Áldott napot kívánok!Mai igeszakaszunk:


17Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük! 18Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét.19Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. 20A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! 21Köszönt titeket munkatársam, Timóteus, valamint rokonaim: Luciusz, Jázon és Szószipatrosz. 22Köszöntelek titeket az Úrban én, Terciusz, aki leírtam ezt a levelet. 23Köszönt titeket Gájusz, aki vendéglátóm nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erásztosz, a város számvevője, és Kvártusz testvérünk. ( 24A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!) 25Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint - ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, 26de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. 27Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen.


Forrás: www.szentiras.hu Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája

Kiemelt
Legutóbbiak
Archívum
kategóriák
Kövess itt is
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page